Privacyverklaring Klusvraagbaak

 

Inleiding

Welkom bij Klusvraagbaak.nl. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken, opslaan en beschermen. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Klusvraagbaak.nl.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Accountgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord.

Communicatiegegevens: berichten die via onze website zijn verzonden of ontvangen.

Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals bezochte pagina’s, duur van bezoeken, en klikgedrag.

Technische gegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, en andere technische gegevens die worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologie├źn.


2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Levering van diensten: om onze diensten te verlenen, uw vragen te beantwoorden, en u te ondersteunen bij klusprojecten.

Accountbeheer: om uw account te beheren en te beveiligen.

Communicatie: om u te informeren over updates, wijzigingen, en andere relevante informatie met betrekking tot onze diensten.

Analyse en verbetering: om onze website en diensten te analyseren en verbeteren.

Wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en gerechtelijke bevelen.


3. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

Toestemming: wanneer u toestemming hebt gegeven voor een specifieke verwerking.

Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Wettelijke verplichting: wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, mits uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.


4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.


5. Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

Dienstverleners: wij kunnen gegevens delen met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals hosting en IT-ondersteuning.

Wettelijke verplichtingen: wanneer wij verplicht zijn gegevens te verstrekken op grond van wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel.

Overnames en fusies: in het geval van een fusie, overname of verkoop van (een deel van) onze onderneming kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de betrokken derde partijen.


6. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


7. Uw rechten

U hebt het recht om:

Inzage: inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die wij verwerken.

Correctie: onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

Verwijdering: uw persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Beperking: de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.

Bezwaar: bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid: uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.


8. Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt beheren, kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.

Klusvraagbaak.nl

E-mailadres: info@klusvraagbaak.nl

Telefoon: +31 6 1986 68 13

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze verklaring.